đăng kí làm trọng tài/ hòa giải viên của hiac
Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của HIAC
Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức hòa giải viên và Quy tắc hoà giải của HIAC
Tôi đáp ứng đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại theo quy định tại Điều 7, Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Điều 7. Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại
1. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thi được làm hòa giải viên thương mại:
a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;
b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;
c) Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.
2. Hòa giải viên thương mại được thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định này.
3. Tổ chức hòa giải thương mại có thể quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này.
4. Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì không được làm hòa giải viên thương mại.

Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức trọng tài viên và Quy tắc tố tụng trọng tài của HIAC
Tôi đáp ứng đủ tiêu chuẩn Trọng tài viên theo quy định tại Điều 20, Luật Trọng tài Thương mại

Điều 20. Tiêu chuẩn Trọng tài viên
1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể làm Trọng tài viên:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;
b) Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;
c) Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản này, cũng có thể được chọn làm Trọng tài viên.
2. Những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây không được làm Trọng tài viên:
a) Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức thuộc Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án;
b) Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.
3. Trung tâm trọng tài có thể quy định thêm các tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đối với Trọng tài viên của tổ chức mình.

Trong trường hợp tôi có vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ của HIAC/Bộ quy tắc đạo đức Hòa giải viên/Trọng tài viên của HIACvà/hoặc thể hiện không đủ năng lực làm Hòa giải viên/Trọng tài viên, tôi đồng ý rằng Ban Điều hành HIAC được toàn quyền xem xét bãi bỏ tư cách Hòa giải viên/Trọng tài viên của HIAC của tôi
Các thông tin được tôi cung cấp trong đơn này và trong các tài liệu kèm theo đơn là chính xác.
Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sự gian dối nào trong các thông tin nàyTôi đã đọc và hiểu rõ các điều khoản của Trung tâm Hòa giải và Trọng tài quốc tế Hà Nội. Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi thông tin trên đây là đúng sự thật và sẽ thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ cũng như quyền hạn khi là Trọng tài viên/ Hòa giải viên của Trung tâm.